Há cảo thanh cua

Há cảo thanh cua thì cũng không khác gì mấy khi ta ăn há cảo sò điệp nhưng đổi lại sẽ là vị của thanh cua nằm ở ngoài nhân. Khi ăn ta sẽ cảm nhận được hết thanh của bên ngoài.